Wij vinden het van groot belang dat er een goede verstandhouding is op onze school. Daar hoort dus ook een goede communicatie bij en duidelijke regels. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van  strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie. Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Op onze school zijn twee contactpersonen benoemd. (zie tabel hieronder). Bij hen kunt u altijd terecht om, uiteraard vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zullen naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.

De contactpersonen kunnen u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle drie de basisscholen, die onder ons bestuur vallen. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder te praten over de klacht en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van onze school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

We gaan er vanuit, dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene zelf gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u het schoolbestuur inlichten, dat samen met u naar een oplossing zal zoeken. 

Contactpersonen:

Juf Lianne P

 

Juf Maaike

Externe vertrouwenspersoon:

GGD Gouda

 

Secretariaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 

Tel. 0182 – 545650

Vertrouwensinspecteur:

 

(seksuele intimidatie,

Inspectie OC&W

misbruik en geweld)

Tel. 0900 – 1113111

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs:

mw. Mr. A.C. Melis-Gröllers

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

 

Postbus 964

 

2270 AR Voorburg

 

Tel. 070 – 3861697  Fax. 070-3481230

 

Email: info@klachtencommissie.org

 

Website:  www.klachtencommissie.org

Veilig Thuis                                              Tel: 0800-2000

www.veiligthuis.nl

     

 

De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op school en is op verzoek te verkrijgen bij de directie.

De vertrouwenspersoon  voor kinderen van de Bethelschool

Naast de contactpersoon voor ouders hebben we ook twee vertrouwenspersonen voor kinderen op de Bethelschool. Deze vertrouwenspersonen zijn er speciaal voor de kinderen. Bij ons op school zijn dit juf Lianne P. en juf Maaike, die zich hierin gespecialiseerd hebben. De kinderen kunnen hun hart luchten over alles wat hen bezig houdt en waar zij graag met iemand in vertrouwen over willen praten. Ook kunnen de kinderen aan de vertrouwenspersoon hun vragen stellen. De gesprekken zijn vertrouwelijk tot op zekere hoogte, sommige klachten of zorgen moeten gedeeld worden en kan de vertrouwenspersoon niet voor zichzelf houden. Dit wordt in het eerste contact met het kind ook duidelijk gemaakt. Als het nodig is zal de vertrouwenspersoon hulp zoeken bij externe hulpinstanties. 

De kinderen kunnen contact zoeken via een briefje in de brievenbus die staat bij groep 3. 

Aan het begin van ieder cursusjaar zullen de vertrouwenspersonen de midden en de bovenbouw groepen rondgaan om zo de kinderen te attenderen op deze mogelijkheid.