De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur, en tevens een overlegplatform tussen onderwijzend personeel en ouders. De MR geeft desgevraagd advies aan het bestuur en draagt zelf zaken aan bij het bestuur of de schoolleiding. Daarnaast bespreekt zij zaken die de school betreffen, en stelt zij praktische zaken aan de orde die de leerlingen ten goede komen.

De MR stelt zich ten doel een goede relatie te bevorderen tussen de school en de ouders. Zij levert een bijdrage aan het realiseren van een open en goede verstandhouding tussen onderwijzend personeel en ouders.

De MR is als volgt samengesteld:

Namens ouders:

  • Johan Hilgers, voorzitter
  • Roelf Nienhuis
  • Anja Lugthart

Namens personeel:

  • Juf Lianne Pasterkamp
  • Meester Gert van der Velde
  • Juf Deborah Sterk

U kunt per mail contact opnemen met de MR: MRbethel@nhswaddinxveen.nl