Missie en visie

De Bethelschool is een christelijke school. Het is onze missie om kinderen op te voeden en te onderwijzen in overeenstemming met de Bijbel. In ons onderwijs willen we laten zien wie God is en willen we de kinderen bij de Heere Jezus brengen. Het is ons streven dat de kinderen de inhoud van de Bijbel leren kennen, zodat ze God Zelf leren kennen en tot geloof in Hem komen. De Heere Jezus maakt zich in de Bijbel bekend als de Zoon van God. Hij is naar de aarde gekomen als Redder en Verlosser. Door Zijn verlossend werk maakt Hij mensen vrij van zonden. Op de Bethelschool speelt het christelijk geloof niet alleen een rol tijdens de Bijbellessen, maar in heel het onderwijs.

Op de Bethelschool willen we de inhoud van de Bijbel dichtbij brengen en het geloof handen en voeten geven in het alledaagse leven. Elk mens is geschapen door God en is uniek. Het leren omgaan met verschillen is een kracht van onze school. Dit komt onder andere tot uiting in het respectvol omgaan met de (uiterlijke) verschillen die er tussen kinderen zijn. Juist door het erkennen van onderlinge verschillen leren kinderen op school zelf bewuste keuzes te maken, waardoor ze weerbaar gemaakt worden om als christen in de maatschappij te leven.  Kinderen leren op de Bethelschool te verwoorden wat voor hen belangrijk is en welke keuzes ze willen maken. Voor onze school zijn belangrijke uitgangspunten: naar elkaar leren luisteren, respect hebben voor elkaars opvattingen, verschillen niet uitvergroten en op zoek gaan naar wat ons bindt. 

Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het overdragen van de christelijke uitgangspunten. Geloofsopvoeding is in ons hele onderwijs verweven en bestaat niet alleen uit doceren, maar uit voordoen en voorleven. Leerkrachten willen de kinderen laten zien wat het geloof voor hen betekent en stellen zich hierin kwetsbaar op. Het onderlinge gesprek, het delen met elkaar en kinderen hierin zelf betrekken, vinden we erg belangrijk. Wij hechten eraan dat er overeenstemming is tussen de (geloofs)opvoeding thuis en op school. Ouders en de school kunnen elkaar dan ondersteunen, versterken en aanvullen. Op onze school vinden we het gewoon dat kinderen luisteren naar de leerkracht. Het overbrengen van ‘normen en waarden’ en gezag zijn op onze school belangrijk. We doen dat door middel van een positieve en bemoedigende omgang met de kinderen.

Kortom, de Bethelschool is een school:

… met Bijbelgetrouw onderwijs;

… waar de christelijke identiteit met het hele onderwijs verweven is;

… waar leerkrachten het geloof uitdragen en voorleven;

… waar kinderen leren om als christen te leven in de maatschappij;

… waar kinderen leren omgaan met verschillen;

… met aandacht voor de christelijke normen en waarden;

De Bethelschool valt, samen met de Rehobothschool, onder het bestuur van de “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen”. Het is onze missie om kinderen op te voeden en te onderwijzen in overeenstemming met de Bijbel, het Woord van God. We gaan daarbij uit van de ‘Drie Formulieren van Enigheid’. Binnen onze school is het gebruik van de Herziene Statenvertaling gangbaar.

Recent stelden we onze visie op burgerschap vast.

In 2016 hebben we onze visie vertaald in kernwaarden:

Geloof, Hoop en Liefde

Wij zijn een christelijke school. Ieder kind is een uniek schepsel van God, een parel in Gods Hand. Wij getuigen van de liefde en genade die Jezus ons wil geven. Zijn woorden zijn leidend voor ons handelen. We leren kinderen dienstbaarheid, zelfredzaamheid en respect.

Betrokkenheid

Vanuit een veilig pedagogisch klimaat zijn we betrokken op onze kinderen. We vinden onderlinge betrokkenheid van de kinderen op elkaar belangrijk. We leven met elkaar mee en stimuleren elkaar.

Meesterschap

Als leerkrachten werken we aan onze eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden. We doen niet mee aan iedere hype en maken onze keuzes weloverwogen. We nemen elkaar mee in reflectie en ontwikkeling en leren van elkaar.

Talentontwikkeling

Elk kind heeft talenten. We proberen deze talenten te ontdekken en tot bloei te brengen. Ons onderwijsaanbod is daarom gedifferentieerd. In onze school werken we aan brede talentontwikkeling. Hoofd, hart en handen mogen gebruikt en ingezet worden. We werken hierbij aan eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling.

Duidelijkheid

We werken met heldere en hoge verwachtingen van kinderen. Duidelijke spel- en gedragsregels zorgen voor doelgerichtheid en helpen mee aan een positief pedagogisch klimaat. In onze oudercommunicatie proberen we betrokkenheid en duidelijkheid te verbinden. We zijn transparant in ons handelen.