Het onderwijs banner bethelschool

Het onderwijs

Vanuit Geloof, Hoop en Liefde onderwijzen en aansluiten bij het unieke talent van iedere leerling

Onderwijs en inclusiviteit

Op de Bethelschool staat het geloof in God als Schepper centraal, waarbij kinderen worden gestimuleerd om te groeien in verantwoordelijkheid en breed te ontwikkelen. De school biedt een veilige omgeving met duidelijke structuur en werkt samen met ouders om een positief en stimulerend onderwijsklimaat te creëren, waarin leren, ontwikkelen en samenwerken centraal staan.

Het onderwijs lezen bethelschool

Onderbouw

Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs in een gemengde groep 1/2, waar thematisch leren en spel centraal staan, ondersteund door observaties en een leerlingvolgsysteem voor individuele vorderingen en ouderbetrokkenheid.

Middenbouw

De middenbouw van de Bethelschool, bestaande uit groepen 3 t/m 5, begint elke dag met lezen en een Bijbelse opening, voordat ze zich richten op kernvakken. Het onderwijs is afgestemd op leeftijdsontwikkeling, waarbij er nadruk ligt op zelfstandigheid, kritisch denken en sociaal-emotionele ontwikkeling, met een verschuiving naar zaakvakken vanaf groep 5.

Bovenbouw

De Bethelschool richt zich op de bovenbouw van groep 6 t/m 8, waar elke dag begint met lezen en een dagopening met Bijbelse geschiedenis, liederen/zangen en gebed. De lessen omvatten kernvakken met differentiatie, digitale ondersteuning en zelfstandig werken, inclusief aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling met behulp van de Kanjertraining en voorbereiding op de overgang naar vervolgonderwijs.

Verrijkingsklassen

Op onze school worden verrijkingsgroepen geleid door de talentbegeleider, waarin kinderen uitdagende lessen volgen en essentiële leervaardigheden ontwikkelen, zoals het project over Water waarin ze o.a. begrippen verbinden en leren van fouten. Deze aanpak, ondersteund door methodes als Slimme Kleuters en verrijkingsmappen, stimuleert het cognitieve potentieel van leerlingen, zoals beschreven in ons ‘Meer- en hoogbegaafdenbeleid’.

Talentmoment

De Bethelschool heeft als slogan: Een thuis voor elk talent!. Op de Bethelschool stimuleren we een brede talentontwikkeling. We zien talenten als bijzondere eigenschappen van een kind die in de kern aanwezig zijn. Door oefening in het leerproces, relevante ervaringen en onderzoekend leren kunnen deze talenten worden ontwikkeld en verrijkt.  

Iedere periode organiseren we twee Talentmomenten die bestaan uit een gedifferentieerd aanbod van talentonderwijs. In verschillende soorten talentgroepen bieden we activiteiten aan die passen bij verschillende vormen van Meervoudige Intelligentie. Tijdens Talentmomenten krijgen de leerkrachten ondersteuning van ouders, instanties, sportverenigingen, et cetera. 

Talent ontwikkelen we echter niet alleen tijdens Talentmomenten. Wij maken ook in onze lessen gebruik van verschillende didactische werkvormen waardoor verschillende talenten tot uiting komen. Denk bijvoorbeeld aan kern- en zaakvakken die steeds meer thematisch vormgegeven worden en waarbij de gekozen werkvormen de verschillende talentgroepen aanspreken en uitdagen.

Het onderwijs talent bethelschool
Het onderwijs leerplek bethelschool

Leerplek voor leerkrachten

Niet alleen de leerlingen leren, we leren ook zelf als team. We komen bij elkaar op klassenbezoek, reflecteren en definiëren ontwikkelthema’s. We bestuderen relevante literatuur en ontwerpen en verbeteren onderdelen van ons onderwijs. We vinden het belangrijk om te leren van elkaar en om samen één heldere lijn te hanteren in de school. Wat we afspreken leggen we vast in zogenaamde kwaliteitskaarten. Deze kaarten gelden als leidraad voor de uitvoering, maar we gebruiken ze ook om onze aanpak te delen met nieuwe collega’s en studenten/stagiaires.

Opleidingsschool

De Bethelschool is bijna een erkende opleidingsschool voor aanstaande leraren van Driestar Educatief, waarbij opleiding en praktijk nauw verbonden zijn. Er zijn opgeleide begeleiders aanwezig die studenten en aanstaande leerkrachten begeleiden. De school is gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten en verwelkomt ook studenten van het Hoornbeeck College. Als opleidingsschool blijven ze zich ontwikkelen en bieden ze praktijkervaring aan pabostudenten en onderwijsassistenten. Dit heeft voordelen voor aanstaande leerkrachten, kinderen en de school door praktijkervaring, bandopbouw, gecertificeerde begeleiding en een ontwikkelingsgerichte cultuur.

Het onderwijs aanmelden bethelschool

Aanmelden?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op De Bethelschool, waar hoe we met elkaar omgaan en Gods liefde centraal staan in ons onderwijs.

Downloads

  • Protocol 1
  • Protocol 2
  • Document 1
  • Document 2

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten