Onze missie en visie vertalen zich in de dagelijkse praktijk in een school waar op een handelingsgerichte manier gewerkt wordt. We hanteren op school het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen is er nadrukkelijk aandacht voor een gedifferentieerd aan bod van de leerstof. Voorwaarde daarvoor is dat de leerlingen op een goede manier zelfstandig leren werken.

In de kleutergroepen wordt er ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven. Vanaf groep 3 wordt er steeds meer leerstofgericht lesgegeven, op een adaptieve manier.

We willen extra zorg bieden aan kinderen die dit nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn die een specifieke hulpvraag hebben op sociaal-emotioneel gebied, of aan minder, meer of hoogbegaafde kinderen.

 

Doelen

Om eenheid aan te brengen in wat kinderen op de basisschool moeten leren zijn er voor de diverse vakken landelijk kerndoelen afgesproken.

De kerndoelen voor het basisonderwijs geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. De overheid stelt deze kerndoelen vast. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken volgen. Onze school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.

In 2016 stelden we een nieuw schoolplan vast. In dit schoolplan staan de onderwijskundige ontwikkelingen voor onze school voor de komende vier jaren. Wij vinden kwalitatief hoogwaardige vorming en scholing de pijlers van goed onderwijs.

Streven naar kwaliteit

De kerndoelen zijn door de overheid opgesteld, maar onze school mag zelf bepalen hoe de lessen gegeven worden. Wij kiezen ervoor om te werken met goede methoden, die aansluiten bij de kerndoelen en de doelen die wij als school ook nog belangrijk vinden.

Bij het uitzoeken van nieuwe methoden en het leren werken ermee letten we erop dat het een methode is die duidelijke aanwijzingen geeft voor de leerlingen, en waarbij het mogelijk is om het onderwijsaanbod gedifferentieerd aan te bieden. Verder waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs d.m.v. het schoolplan, de schoolgids, de klachtenregeling, de ouderenquête en het afnemen van vragenlijsten.

De organisatie van ons onderwijs

Over het algemeen doorlopen de kinderen onze basisschool in acht jaar (van 4 tot 12 jaar). Die acht jaar zijn ingedeeld in het leerstofjaargroepensysteem. Dat wil zeggen dat de leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten en in grote lijnen dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Wanneer het nodig is, bieden we leerlingen op bepaalde onderdelen een eigen programma aan. Ook worden individuele leerlingen voor bepaalde onderdelen apart begeleid door de remedial teacher.

Bij sommige vakken, zoals bij rekenen en technisch lezen, werken we in niveaugroepen. Dat houdt in dat de leerlingen op hun eigen niveau instructie krijgen en kunnen werken en leren.

Wordt het verschil met het niveau van de klas te groot vanwege een leerachterstand, kan er worden gekozen voor doubleren of voor het werken met een eigen leerlijn. Andersom kan het ook, dat de voorsprong in kennis en leren zo groot is, dat er gewerkt wordt met verrijkings- en verdiepingsstof. In zeldzame gevallen kiezen we ervoor om een kind een groep te laten overslaan.  We streven ernaar om dit dan in de kleuterperiode te doen