Regels voor aanvraag verlof


U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties:

  1. Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt: één dag vrij. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden.
  2. Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders /verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden waaruit het bovenstaande blijkt.
    Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.
    Er mag geen vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers)drukte, als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
  3. Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn in de regio Rivierenland de volgende richtlijnen opgesteld:< >Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kanVerhuizingHet bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de 4e graad (broers /zusters, ouders, overgrootouders, grootouders, ooms /tantes, neven / nichten).Bij ernstige ziekte van familie tot en met de 3e graad (broers /zuster, ouders, grootouders, overgrootouders, ooms/ tantes).Bij overlijden van familie tot en met de 4e graad.Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.Bij een 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (geen vakantieverlof).

U kunt voor verlofaanvragen gebruik maken van het document in de bijlage, of een formulier ophalen bij de directie. In het bijgevoegde verzuimprotocol van gemeente Waddinxveen staat precies beschreven volgens welke richtlijnen onze school handelt. Op pagina 19 staat nader omschreven welk verlof geoorloofd is en hoeveel verlof er dan wordt verleend.

Per 1 januari zijn de boetes voor luxeverzuim aanzienlijk verhoogd. In de bijlage vindt u de richtlijn.

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar. Voor kinderen tot vijf jaar geldt dat we flexibeler met de leerplicht mogen omgaan. Dit betekent niet dat een vierjarig kind regelmatig een vrije dag mag opnemen. Naar de letter van de wet is dit wel mogelijk, maar we vinden dit niet wenselijk. De flexibiliteit in de wet voor de vierjarigen is vooral bedoeld voor kinderen die het nog niet direct hele dagen volhouden op school. Zo kunnen we ze rustig de tijd te geven om dit op te bouwen. Om bijvoorbeeld financiële redenen buiten het hoogseizoen op vakantie gaan, is niet naar de geest van de leerplichtwet en ook als school zijn we hier niet blij mee. Zodra het kind vijf jaar is staan hier immers forse boetes op. U gaat, door uw kind op school te doen a.h.w. ook een relatie met onze school aan. Als school willen we aangeven dat het niet wenselijk  is voor de groep, voor de juf en voor het kind zelf als een vierjarig kind af en toe niet op school is, zonder geldige reden. Het kind is later dan anderen klaar met werkjes, instructies moeten herhaald en het kind heeft zo minder onderwijstijd en de juf moet dingen dubbel doen. Daarom is onze dringende vraag aan u, om vakantieverlof of zomaar-een-daagje-vrij-nemen te beperken tot het minimum.

In de eerste twee weken na de zomervakantie mag er in het geheel geen verlof worden verleend, anders dan om gewichtige redenen.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim):

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op.

Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Verlof wordt alleen door de directie verleend. U kunt op het plaatje klikken voor een aanvraagformulier.