Ouders hero bethelschool

Ouderbetrokkenheid

Oudercommissie

Op onze school werken we samen met een Oudercommissie (OC). Deze commissie bestaat uit een leerkracht en een aantal ouders die mee willen helpen en denken bij activiteiten die in en om school worden vormgegeven. Denk aan activiteiten rondom Koningsspelen, een Kindermarkt, Lampionnenoptocht, Sinterklaasfeest, et cetera. De activiteiten die we opzetten hebben als doel: met elkaar verbinden, kinderen plezier laten maken en leerkrachten ontlasten. 

Ouderbetrokkenheid uitleg bethelschool
Ouderbetrokkenheid oudercommissie bethelschool

Daarnaast haalt de OC jaarlijks geld binnen d.m.v. de oliebollenactie. Het geld gebruiken we deels om de activiteiten te bekostigen, maar gaat ook naar het steunfonds van school. Daarmee ondersteunen we gezinnen op school die dit nodig hebben. 

De Oudercommissie komt meerdere keren per jaar samen om activiteiten in te plannen, af te stemmen en te organiseren.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op de Bethelschool is een belangrijk orgaan dat de belangen van zowel ouders als personeel vertegenwoordigt. Het is betrokken bij het beleid en de besluitvorming van de school. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van een medezeggenschapsraad op onze basisschool:

Waarom is een medezeggenschapsraad op de Bethelschool belangrijk?

  • De MR is belangrijk, omdat het een forum biedt waarin ouders en personeel inspraak hebben in het beleid en de gang van zaken op de school.
  • De MR kan de kwaliteit van het onderwijs bevorderen door bijvoorbeeld mee te denken over onderwijskundige vernieuwingen, het schoolbudget en het welzijn van leerlingen en personeel.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld bij ons op de Bethelschool?

  • De MR bestaat uit een gelijk aantal leden vanuit de ouders en het personeel van de school. Bij ons op school gaat het om 3 ouders en 3 leerkrachten.
  • Leden worden verkozen door hun achterban (ouders of personeel) tijdens verkiezingen of door middel van voordrachten.
  • Onze directeur-bestuurder is adviserend lid van de MR.

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad bij ons op de Bethelschool?

  • De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheden ten aanzien van belangrijke beleidszaken zoals onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de begroting en het beleid rondom personeel.
  • De MR fungeert als klankbord voor ouders en personeel en kan hun belangen behartigen bij de schoolleiding.
  • De MR kan ook zelf initiatieven nemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren of om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten.

Ouderparticipatie

We zien ouders niet als klanten. We zien ouders als opvoeders van hun kinderen. De betrokkenheid van de ouders op de school en op de groep van hun kind(eren) is medebepalend voor het schoolsucces van de kinderen.

Waar mogelijk betrekken we ouders bij allerlei activiteiten in en om de school. We geloven in een stukje community om de school. We verwachten dat u meedoet, meehelpt en zo ook meeleeft met uw kind.

Ouderbetrokkenheid ouderparticipatie bethelschool

Gebedsgroep

We geloven in de kracht van het gebed. Vaak merken we concreet dat gericht gebed voor bepaalde zorgen of voor bepaalde kinderen heeft geleid tot verhoring. We zijn afhankelijk van Zijn zegen. Daarom zijn we dankbaar dat er een gebedsgroep is die maandelijks samenkomt en bidt. Met elkaar leggen zij de noden en zorgen van kinderen, ouders, bestuur en personeel voor aan God. Ook danken ze voor alle zegeningen die we op school mogen ervaren. 

Komt u rustig meebidden. Er is altijd plek om aan te haken. Er wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en er wordt gebeden. U kunt ook gewoon luisterend aanwezig zijn.

Kinderen vergrootglas Bethelschool

Word deel van ons leeravontuur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten