De vereniging

De Bethelschool gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. Deze vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van basisscholen, die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals verwoord in de drie formulieren van Enigheid. Naast onze school draagt het bestuur van de schoolvereniging ook verantwoordelijkheid voor de Rehobothschool in Waddinxveen. Onze school wil vanuit bovengenoemde grondslag een voluit Christelijke basisschool zijn. In het bestuur zijn naast leden van de Hervormde Gemeenten van Waddinxveen, ook leden van de Hersteld Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Gemeenten vertegenwoordigd.

Toezichthoudend Bestuur

  • Tijdelijk voorzitter: Dhr. W. (Willem) Anker         
  • Secretaris:             Mw. N. (Nathalie) Matze- Noorlander
  • Penningmeester:  Dhr. W. (Willem)  Anker

Het postadres van de vereniging is: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke scholen te Waddinxveen, per adres Lindengaarde 17a, 2742 PT, Waddinxveen

 

Bestuurstructuur

Het toezichthoudend bestuur is gekozen vanuit de ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag. De vereniging  draagt in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school haar doel bereikt, zoals verwoord in de missie en visie van de school.

Voor de uitvoering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid is gekozen voor een toezichthoudend bestuur. Dit houdt in dat het bestuur de kaders voor het beleid vastlegt, en erop toeziet dat het opgestelde beleid uitgevoerd wordt conform de door het bestuur vastgelegde afspraken.

De uitvoerende kant van het bestuurswerk: beleidsbepaling, beleidsvaststelling en uitvoering is volledig gemandateerd aan beide directeur-bestuurders. Zij hebben ook de dagelijkse leiding. Zij worden ondersteund door twee Teamleiders per school. Samen vormen zij het managementteam. Beide teams werken volgens de principes van gespreid leiderschap. 

Directeur-bestuurders:

P. (Pieter) Beens, dagelijkse leiding Rehobothschool

J.W.A.J. ( Aart Jan)  Damsteeg, dagelijkse leiding Bethelschool.

Managementeam 

Aart Jan Damsteeg, directeur-bestuurder

Annemarie Hagen, teamleider bovenbouw

Deborah Sterk, teamleider middenbouw

Lianne van der Spek, teamleider onderbouw

 

Strategisch beleidskader

Recent is een nieuw strategisch beleidskader opgesteld. Dit document geeft beide teams richting en professionele ruimte  om  hun koers te bepalen in de schoolplannen. 

Jaarverslagen 2018 t/m 2021