De vereniging

De Bethelschool gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. Deze vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is de oprichting en instandhouding van basisscholen, die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals verwoord in de drie formulieren van Enigheid. Naast onze school draagt het bestuur van de schoolvereniging ook verantwoordelijkheid voor de Rehobothschool in Waddinxveen. Onze school wil vanuit bovengenoemde grondslag een voluit Christelijke basisschool zijn. In het bestuur zijn naast leden van de Hervormde Gemeenten van Waddinxveen, ook leden van de Hersteld Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Gemeenten vertegenwoordigd.

Bestuur

  • Voorzitter:             Dhr. L. Janse
  • Secretaris:            Mw. J. H. van den Bosch- Verbree
  • Penningmeester:   Mw. I. Kooijman- Buitenhuis

Het postadres van de vereniging is: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke scholen te Waddinxveen, per adres Heggewinde 22a, 2742 EB, Waddinxveen

 

Bestuurstructuur

Het bestuur is gekozen vanuit de ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag. De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school haar doel bereikt, zoals verwoord in de missie en visie van de school.

Voor de uitvoering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid is gekozen voor een toezichthoudend bestuur. Dit houdt in dat het bestuur de kaders voor het beleid vastlegt, en erop toeziet dat het opgestelde beleid uitgevoerd wordt conform de door het bestuur vastgelegde afspraken.

De dagelijkse leiding en de uitvoering van het beleid is gemandateerd aan de directeuren van de scholen. Zij worden ondersteund door de bouwcoördinatoren. Samen vormen zij het managementteam.

Identiteitsbeleid en personeelsbeleid vallen buiten deze mandatering.